استاندارد درب لولایی اسانسور

      نشان گر حضور کابین
استاندارد ملی ایران

استاندارد درب اسانسور 

در صورتی که درب طبقه به صورت دستی(لولایی)کار کند

لازم است استفاده کننده قبل از باز نمودن درب از حضور کابین در محل آگاه شود. به منظور فوق یکی از شرایطا(لف)ویا(ب)باید، برقرار باشد. یک یا چند قسمت از سطح درب شفاف(شیشه ای) باشد که باید هر چهار شرط زیر به طور همزمان در مورد این سطح شفاف تامین گرد

دارای مقاومت مکانیکی باشد،ازمونهای شوک اونگی در این مورد ضروری نیست‌. داری ضخامت حداقل 6mmباشد‌. حداقل شیشه خور برای هر طبقه0.015متر مربع باشد، به طوری که مساحت قسمت شفاف برای هر بخش شیشه خور حداقل0.01متر مربع باشد. حداقل پهنا 60mm و حداکثر آن150mmباشد،در صورتی که پهنای بخش های شفاف بیش از 80mmباشد، لبه ی پایینی آن باید حداقل 1متر از سطح طبقه بالاتر باشد. و یا

ب)وقتی که کابین در طبقه ای در حال ایستادن ویا متوقف است،نشانگر حضور کابین روشن شده و تا زمانی که در طبقه متوقف است روشن باقی بماند.